Sunday, 10 March 2013

Psychoterapia DDA Dublin, część 1

W zależności od osobowości, temperamentu dziecka, inteligencji oraz od tego w jaki sposób
środowisko rodzinne reagowało na jego/jej cierpienia w okresie dzieciństwa  wykształciły się różne strategie reagowania na trudne, stresowe doświadczenia.
W poważniejszych przypadkach u DDA mogą wystąpić takie trudności jak:

 • zaburzenia lękow       
 •  zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia osobowości, w tym stosunkowo częste typu borderline
 •  zaburzenia adaptacyjne
 • uzależnienia
 •  zaburzenia jedzenia
 •  trudności w budowaniu bliskich relacji


Jeśli trudności te przyczyniają się do cierpienia w dorosłym życiu, osoby z  DDA często podejmują próby uwolnienia się od trudnego traumatycznego dzieciństwa. Jednak nie jest to łatwe. Z pomocą może przyjść psychoterapia.
W psychoterapii osób z DDA, u których występują  powyższe zaburzenia, bardzo ważne jest zrozumienie roli, jaką w ich powstaniu odgrywają ślady traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa i powstałe na ich podłożu destrukcyjne schematy.

Doświadczenia z rodzin dysfunkcyjnych, które przyczyniły się do utrwalenia często destrukcyjnych schematów to:

 • nagromadzenie doświadczeń traumatycznych związanych z przemocą fizyczną i psychiczną
 •  powtarzalność doświadczeń, występowanie ich przez całe dzieciństwo
 • krzywdzenie przez rodziców, a więc osób, które naturalnie powinny dawać ochronę i oparcie
 • występowanie zaburzeń i głębokich deficytów w doświadczaniu bezpiecznej więzi z rodzicami
 • przeżywanie kompromitacji, wstydu, często odrzucenia społecznego z powodu zachowania rodziców
 • brak dobrych wzorców do identyfikacji i pełnienia ról w rodzinie                                      


(na podstawie Z. Sobolewska „Psychoterapia DDA”)

No comments:

Post a Comment